Tip na výlet: Hradisko Ducové – Kostolec

Hradisko Ducové-Kostolec tvorí zďaleka viďiteľný, do vážskej nivy s prevýšením 70-80 m vyčnievajúci vápencovo-dolomitický ostroh medzi obcami Ducové a Hubina, priamo nad cestou z Piešťan do Beckova. Na vrchole Kostolca je plošina s rozlohou cca 0,75 ha, obohnaná zo severnej strany mohutným šijovým valom pochádzajúcim z mladšej doby bronzovej. Pozdĺž vonkajšej strany valu bola široká priekopa. Priaznivú terénnu konfiguráciu so situovaním priamo nad riečnou nivou využili predstavitelia slovanskej elity v 9. storočí na vybudovanie sídla – dvorca s lichobežníkovým pôdorysom s veľkosťou cca 0,5 ha.

Najvýznamnejšie osídlenie Kostolca z hľadiska našich národných dejín predstavuje slovanské osídlenie z 9. – 10. stor. Vybudované opevnenie-palisáda z dubových kolov,obytné časti – zrubové domy a kostolík – rotunda sú charakterizované ako súčasť veľmožského dvorca sídla príslušníkov dvorskej aristokracie. Moderná náznaková rekonštrukcia dáva dobrý prehľad o ich umiestnení v teréne.Zánik dvorca možno spájať s ambíciami Arpádovcov pri rozširovaní obsadeného územia koncom 10.stor. Po definitívnom zániku dvorca sa jeho plocha používala až do pol.19.ako cintorín. Na stredovekom cintoríne sa počas archeologického výskumu realizovaného v rokoch 1968-1972 a 1975 odkrylo 1545 hrobov s inventárom súdobej materiálnej kultúry. V polovici 15.stor. pravdepodobne v súvislosti s aktivitou husitských bratríckych vojsk na Považí bolo na Kostolci vybudované vojenské stanovisko – základňa.Osídlenie z 15.stor. sa zistilo aj v polohe Bašta.

Viac informácií:

http://www.hradiska.sk/2010/07/ducove-kostolec.html

http://www.kostolec-ducove.eu/